Algemene reisvoorwaarden Ripstar Travel

Boekingsprocedure

De reisovereenkomst komt tot stand door acceptatie van Ripstar Travel van een fax, een schriftelijke, telefonische of elektronische inschrijving door de reiziger. Het boekingsformulier dient volledig en correct ingevuld te worden. Boekingen kunnen uitsluitend rechtstreeks bij Ripstar Travel plaatsvinden. Wanneer met meerdere personen geboekt wordt, is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Bij boekingen van een minderjarige reiziger moet de inschrijving voorzien zijn van een handtekening van een ouder of voogd.

Betaling

Na ontvangst van de factuur & boekingsbevestiging dient binnen 7 dagen de verschuldigde aanbetaling op de reissom voldaan te worden via overmaking op rekening van Ripstar Travel, ABN-AMRO Doetinchem, IBAN NL03ABNA0552724548. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in het bezit van Ripstar te zijn. Bij boekingen binnen 6 weken voor de vertrekdatum dient direct de gehele reissom voldaan te worden. Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, heeft Ripstar het recht de inschrijving op te zeggen, zonder dat dit betekent dat de reiziger gevrijwaard is van de boekingsverplichting. Wanneer men aan de betalingsverplichting voldaan heeft, ontvangt men uiterlijk 2-4 weken voor vertrek de benodigde reispapieren, specifieke informatie, programma, deelnemerslijsten, adressen, benodigde uitrusting, etc. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht de cursus / reis /accommodatie al volgeboekt zijn, dan krijgt u daarvan bericht.

Annulering door de deelnemer

Annulering door de deelnemer kan uitsluitend schriftelijk of elektronisch via de mail geschieden. De datum waarop Ripstar de annuleringsbrief ontvangt,geldt als datum van annulering. Bij annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd: tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling. Vanaf de 56e dag (incl.) tot de 28e dag voor de dag van vertrek wordt u belast met 60% van de reissom. Vanaf de 28e dag (Incl.) tot de 14e dag voor de dag van vertrek wordt u belast met 85% van de reissom. Vanaf de 14e dag (Incl.) voor de dag van vertrek van de cursus, bent u de volle reissom verschuldigd. Bij activiteiten georganiseerd door derden gelden hun voorwaarden.

Reisverzekering

De deelnemers zijn verplicht over een reisverzekering te beschikken, welke de bijzondere risico's van ongevallen bij bergsport buiten de gebaande paden en/of het skiën buiten de piste dekt (zoals opsporing, redding, etc.). Voor reizen buiten Europa dient u een reisverzekering met werelddekking af te sluiten! Deze verplichtingen, die wij als reisorganisator stellen dienen uitsluitend terbescherming van de deelnemer (vanwege hoge medische, S.O.S. of transportkosten in berggebieden). Informeer zelf bij uw verzekeringsmaatschappij. Het kan uiteraard zijn dat u reeds elders verzekerd bent. Mocht dat zo zijn dan adviseren wij u nauwkeurig te controleren of het 'hooggebergterisico' op deze punten voldoende gedekt is. Als uw verzekering dergelijke risico's niet dekt, adviseren wij u een reisverzekering met bijzondere sporten / wintersporten en/of bergsport af te sluiten.

Wijziging door reiziger

Wil de reiziger na boeking iets wijzigen, dan brengen wij daarvoor minimaal € 25,- in rekening. Wijzigingen die binnen 6 weken voor vertrek worden aangevraagd, kunnen hogere kosten met zich mee brengen.

Programma en prijswijzigingen

Alle programma's en prijzen zijn onder voorbehoud. De organisatoren behouden zich het recht voor een cursus, camp oftour te annuleren of wijzigingen aan te brengen in de reis route en/of programma, indien hiertoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan. (vb. weersomstandigheden, onvoldoende deelnemers) Prijswijzigingen ten opzichte van de vermelde bedragen in de folder en op de site van Ripstar zijn in de volgende gevallen mogelijk: Prijswijzigingen door derden (lift- & hotelprijzen), Programmawijzigingen bijv. door de weersomstandigheden.

Onvoldoende deelnemers

Alle activiteiten zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, nemen wij tijdig contact met u op. Bij een te klein aantal deelnemers behouden wij ons het recht het camp, tour of cursus te annuleren. Hiervan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht (uiterlijk 2 wekenvan te voren), waarna wij u direct het door u betaalde bedrag restitueren.

Overmacht

Wanneer wij door buitengewone omstandigheden als force majeure, oorlog, staking of vervoersmoeilijkheden in onze organisatie- en uitvoeringsfunctie gehinderd worden, dan kunnen reserveringen zonder schadeloosstellingen geannuleerdworden.

Waarschuwing freeride & backcountry camps verhoogd risico in de bergen!!

In de bergsport bestaat een verhoogd risico (vallen, lawines, steenslag, val in gletsjerspleet, hoogteziekte, bevriezing, etc.) op blessures en ongelukken, dat ondanks het preventieve en kundige handelen van onze berggidsen (of ski/snowboardgidsen), niet volledig gereduceerd en uitgesloten kan worden. Het alpine restrisico moet de deelnemer zelf dragen. Ook een volledig gediplomeerde berggids is niet onfeilbaar. In het hooggebergte kan hij geconfronteerd worden met grenssituaties die niet volledig beheersbaar zijn. Het is slechts zijn taak om het risico tot een minimum te beperken. De gidsen die Ripstar inhuurt bij het Bergführerteam Zell am See spannen zich uiteraard in om de tochten op een veilige en verantwoordewijze uit te voeren. Door het boeken van een backcountry camp bij Ripstar, bent u zich bewust van en accepteert u de verhoogde gevaren en risico's van de bergsport. Verder is het belangrijk te weten dat reddingsmogelijkheden en medische hulp in het gebergte en afgelegen gebieden beperkt kunnen zijn en dat zelfs kleine voorvallen daardoor ernstige gevolgen kunnen hebben. In dit licht gezien worden de deelnemers geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en zich adequaat voor te bereiden op de tocht.

Aansprakelijkheid

Ripstar is in zijn algemeenheid niet aansprakelijk te stellen voorschade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan dedeelnemers/sters. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemers/sters door het gebruikmaken van enig door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie, waarbij inbegrepen, hotels, hutten, liften, klim- en ski/snowboardmaterialen, enz. Noch zullen wij als organisatoren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertraging en/of schadegeleden door deelnemers/sters als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, natuurrampen (b.v. lawines), revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte of andere oorzaken. De deelnemer is aansprakelijk voor diefstal of verlies van de door Ripstar terbeschikking gestelde materialen.

Algemeen

De gidsen behouden zich het recht voor een eerder aangegeven route te wijzigen, indien dit in het belang van de groep is. Tevens, behouden de gidsen zich het recht voor deelnemers/sters aan (verdere) deelneming uit te sluiten, als naar hun oordeel geestelijke of lichamelijke problemen zich bij hen zodanig openbaren, dat de tocht of cursus naar hun oordeel bemoeilijkt wordt of dreigt te worden. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van wangedrag. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wil deelnemen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie vande reissom of een gedeelte ervan en komen de evt. extra kosten ten laste van dedeelnemer.

Belangrijk

Wij adviseren u de zich voor het backcountry camp of cursus thuis conditioneel voor te bereiden en uitgerust aan een backcountry camp of cursus te beginnen.